Thursday, July 31, 2008

The Blind Watchmaker behind the Maltese School Curricula


Religious teaching of the Roman Catholic Apostolic Faith shall be provided in all State schools as part of compulsory education.
Constitution of Malta, Chapter 1, 2.(3)


Beyond that title, I would not read this article myself. I usually avoid reading articles about the efforts of creationists to introduce the biblical account of the creation myth alongside evolution in the US school curricula. It induces a cocktail mood of sadness and anger which I would much rather do without. Last week I succumbed to the temptation of reading an article about the creationists which made me wonder. How come no holier-than-the-Pope self-appointed defender-of-the-truth has bothered starting a crusade to introduce creationism in the local curriculum? After all, we had letters in the local papers requesting the removal of Harry Potter books from school libraries.

Then it suddenly struck me.

Our primary school children are taught the Catholic creation myth from the age of five in public, private and church schools alike. It is an examined subject, and unless the child’s parents dare ostracize the child from his or her classmates by declaring themselves unbelievers in the one-and-only-true-faith, they have to sit for and pass the Religion (sic) exam to be able to go proceed with their studies in a Junior Lyceum. Getting straight As in English, Maltese, mathematics and social studies, but a D in religion will condemn you to the lower-grade state schools.

Then it suddenly struck me again.

Children are not being taught creationism alongside evolutionary theory in our schools. They are being taught creationism. They are not being taught the theory of evolution. They are not being taught science, except for possibly, a couple of times a year when a parapathetic science teacher visits the class to give them 45 minutes of science which goes unexamined, hence quickly forgotten.

Maybe, now that divorce is on the discussion table, someone might also have the balls to suggest that the curriculum should be revised to ensure that primary school children are exposed to views incompatible to the Catholic God having created the universe in seven days.

Monday, July 28, 2008

Raħal ieħor

Tfuliti nista' ngħid li qattajta f'żewġ ambjenti kompletament differenti minn xulxin: fost il-ġimgħa f'ambjent metropolitan Malti filwaqt li fil-weekends f'ambjent raħli. Minħabba l-bidla li qed nara' fl-ibliet u rħula Malitin ħassejt il-ħtieġa li nikteb dan l-artiklu.

Fit-tmeninijiet, il-borgeżija Maltija kienet tħossa komda li tgħix f'żewġ ambjenti differenti: jew postijiet bħal Tas-Sliema jew inkella f'villel f'kampanja verġni. Gvern Laburista beda' jqassam artijiet lil min ma' kienx jiflaħ iħallas. Għalkemm din għamlet il-ġid kien hemm il-lok ta' spekulazjoni ta' dawn l-artijiet. Taħt Gvern Nazzjonalista, din l-ispekulazjoni splodiet. Issa li għandna il-Prim jieħu ħsieb il-MEPA għal ħafna individwi li jriduha li għandhom moħħom miftuħ u li ma'jiġux influwenzati mill-media, il-problema sabet is-soluzzjoni tagħha. Pero', l-għan ta' dawn iż-żewġ tħarbixit hija differenti.

Is-sens tar-Raħal m'ghadhux l-istess. U l-kawża ta' dan fl-opinjoni tiegħi sar minħabba żewġ fatturi: imigrazzjoni ta' nies minn barra r-Raħal u għażliet mhux għaqlija mill-awtoritajiet.

Tisma' ħafna tgergir minn min hu midħla tar-Raħal li l-qalba qed tiġi iddominata minn nies barranin. Dan qed iġib miegħu bidla sfrenata fil-kultura u li qed tisparixxi b'pass mgħaġel ħafna. Ir-remissa li fiha Ninu il-Bediq kien irraqqad iż-żiemel u l-karozzin issa spiċċat il-lounge tad-dar ta' Dr u Ms Spiteri Triganza. Filwaqt li qabel, iz-zuntier tal-knisja kien ikun miżgħud bit-tfal jagħmlu frattarija sħiħa sas-siegħat bikrija tal-lejl, u x-xjuħ bil-qiegħda fuq il-bankijiet kienu jkunu is-sors ta' informazzjoni, issa m'għad fadal xejn. L-Emmas u l-Matteis issa iddominaw il-qalba tar-Raħal u jkunu busy ħafna bejn il-ballet u l-football classes jew impenjati f'xi tournamet tal-play station jew social functions tal-mummy u d-daddy. Ix-xjuħ tagħna llum m'għadhomx xjuħ iżda anzjani u nitfgħuhom ġo homes apposta għax ma' nistgħux nieħdu ħsiebhom. Dawn l-inkwilini ġodda jesiġu li l-qalba tar-Raħal tkun konformi mar-regolamneti tal-Unjoni u jekk it-tokki tal-qanpiena li qabel kienet il-karattru tar-Raħal innifsu iqajjem id-doggy ta' Ms Spiteri Triganza allura il-kapillan irid iwaqqaf dan il-ħoss bla bżonn.

Mill-banda l-oħra, l-awtoritajiet qegħdin jieħdu passi mhux għaqlija li fl-opinjoni tiegħi qegħdin jgħarqqu l-karattru tar-Raħal. Bħal kull pajjiż ieħor fid-dinja, Malta qed tħabbat wiċċa ma' problemi li qatt ma' konna noħolmu bihom sa ftit snin ilu. Fosthom għandna problema ta' imigrazzjoni illegali u problema kiefra oħra tal-abbuż tad-droga. Għalkemm nifhem li wieħed irid jaffronta dawn il-problemi b'umanita' liema bħala, ma' nistawx inħallu fil-ġenb id-diffikultajiet soċjali li ċertu deċiżjonijiet qed ikollhom fuq komunitajiet lokali. Open Centres għar-refuġjati jew għan-nies bi problema ta' droga qed ikollhom impatt negattiv fuq dawn il-komunitajiet. Ngħidu x'ngħidu fuq l-aspett inklussiv, jibqa' l-fatt li dawn l-open centres ibidlu l-andament tal-ħajja soċjali fl-irħula u għalhekk l-awtoritajiet m'għandhomx iqisu biss kif is-soċjeta ser tintuża biex takkomda lill-dawn in-nies. Wasal iż-żmien li l-impatt fuq l-ambjent ġenerali ta' proġetti bħal dawn jiġu diskussa wkoll mas-soċjeta ċivili.

Fi ftit kliem, l-ambjent tar-Raħal qed jintillef b'pass vera magħġel (jekk mhux ġa għosfor). Ejjew nindirizzaw dawn id-diffikultajiet b'maturita' mhux nitfgħu kollox taħt it-tapit.

Friday, July 25, 2008

Lajv minn Brussell

Ergajt sibt problema biex nikkomunika bil-lingwa ras. Bizzejjed kelli naghmel hafna mossi n-Norvegja biex forsi nsib triqti ghax kollox miktub bil-hagen, dasen u berg – xi kruha ta’ lingwa – issa anke Brussell laqqattha ghax Franciz hlief Voulez-vous coucher ecc ma nafx! Jien ghidt insib Malti fit-triq idawwarni ftit wara li qaluli hawn madwar 400 jahdmu fic-centru tal-belt. Biex nghidilkom il-verita’ kont ghaddej in-naha tal-Pjazza l-Kbira, mhix ‘il boghod mill-Mannekin Bewla (kif ittranslejtjwahieli bil-Malti tat-triq) u proprju hemm kelli niltaqa’ ma koppja Maltija. Tlabthom naqra statistika u baghtuni Dar Malta ghal aktar taghrif. Ciss hejj. Wara kollox hallast ghaliha bit-taxxi tieghi u hija dari wkoll mhux hekk jew! Il-bieb kien maghluq u sigurta’ kbira biex nipprova nidhol haqq ghaz-zicc. Imbghad qaluli minix liebes skond it-Tielet Kriterju tad-Direttiva RCC/08 u hemm tilfuli l-erre. Kien hemm anke avviz kbir li ghad ghandna sulari ghall-kiri (wara sentejn?). Xott il-business!

* * *

Mela bizzejjed nigu l-ahhar fl-Ewrovixin, issa anke fl-ambjent u fl-edukazzjoni qeghdin l-ahhar fost il-pajjizi Ewropej? Nirrah jinxifli lsieni imma bis-serjeta’ ma kontx nistenna li se mmissu l-qiegh. Qas li nezlin ghar-rizzi. Din ta’ l-edukazzjoni tinkwetani ghaliex ta’ Maltin li ahna, nibghatu t-tfal l-iskola ta’ 3 snin biex minghalina jitghallmu kliem bhal ‘horsey’ ghal ziemel, ‘hellow’ u d-‘daddy’ tieghi flok ‘missieri’, meta tfal ohra Ewropej igawdu t-tfulija sa ma jkollhom 6 jew 7 snin. Issa smajt li anke tfal fil-primarja qed jintbghatu l-privat biex jghaddu mill-ezami tal-Knisja jew Junior Lyceum. Ghalija dan kollu stress zejjed fuq it-tfal, u zgur mhux jghin biex intejbu l-edukazzjoni f’pajjizna.

Fl-ambjent mghandniex xi nghidu, ksirna r-rekord! Iva, Malta kisret ir-rekord ta’ l-aktar pajjiz li kiser direttivi Ewropew fuq l-ambjent sa mis-shubija tieghu fl-Unjoni Ewrupeja. Imma gibna wahda zewg tafux.. ghandna fost l-ahjar kwalita’ ta’ ilma bahar fl-Ewropa mhux tajjeb? Ma kellniex ghalfejn nistennew lil Mr Schwarztiger jghidilna, ghax jekk nifthu l-ilma tal-vit malajr nintebhu bl-influwenza mielha li jaf joffri l-bahar Malti.

Kif kont hawn qaluli li Malta sar strajk mis-sidien tat-trasport pubbliku. Kulhadd ikollu bicca ragun fil-hajja u tkazajt kif kulhadd hadha qatta bla habel kontra d-drivers. Ghandhom kull dritt juru t-thassib taghhom u jipprotestaw ghall-mod kif il-Gvern habbar il-liberalizzazzjoni minghajr konsultazzjoni. Min naha l-ohra jekk kien hemm incidenti individwali ta’ vjolenza dawn ghandhom jigu kkundannati ghaliex hadd ma jista jiehu l-ligi b’idejh! Issa naraw kif nibqghu, pero zgur qed tinhass dejjem aktar il-htiega li nitghallmu nisimghu lil xulxin!

Jiena Zagza D’Angelo anke jekk ma jixraqilkomx, se ntikom il-linja lura ha mmur inrembel xi haga Amsterdam. A bientot!

Monday, July 21, 2008

Daphne u l-Edukazzjoni

Qrajt artiklu li kitbet is-sinjura Caruana Galizia l-ġimgħa li għaddiet dwar il-każ li qed jinstema' l-qorti t'għalliem u kap ta' skola li ġew intimidati u attakkati waqt il-qadi ta' dmirijietom ġewwa skola. Ħaditha qatta' bla ħabel kontra l-għalliema b'mod ġenerali u għajrithom li mhumiex kapaċi u li jridu jitħallsu ta' xejn.

Għandi rispett kbir lejn l-għalliema li kienu jgħallmuni matul is-snin, nemmen li trid dedikazzjoni biex tagħmel dak ix-xogħol u nistqarr li bl-imġieba tiegħi u ta' sħabi meta konna studenti, kien hemm drabi fejn għamilnihielhom diffiċli ħafna li jwettqu xogħlhom. Nammetti li huwa veru wkoll li bħall-ġurnalisti, ikollok dawk li huma tajbin ħafna, ngħidu aħna bħal Daphne, u jkollok xi wħud li jkollhom kwalitajiet anqas tajbin. Stramba li Daphne ssemmi l-edukazzjoni li rċieva binha, ma nafx jekk dan hux l-istess wieħed li wriena kemm jaf jitkellem ħażin u jkun anti-demokratiku ftit xhur ilu. Naħseb li kieku Daphne tifli ftit ir-realtà fl-iskejjel u fuq kollox fil-familji tal-lum issib li l-futur mhuwiex mera tal-passat. Milli kitbet ma tagħtinix x'nifhem li għandha idea tajba ta' l-iskejjel illum. Ma tistax tħares lejn il-qagħda ta' ħafna mill-iskejjel bħal dik fejn ġara l-każ minn lenti romantika, u mhux sewwa li tabbuża mill-poter li tagħtik il-mass media biex iżżeblagħ lill-edukaturi. Ħasra li nippruvaw nippreżentaw sitwazzjonijiet mhux reali u nċappsu u niġġeneraliżżaw mingħajr ma nafu dwar x'hiex qed nitkellmu. 

Minn qalbi nagħti prosit kbira lil mijiet t'għalliema li kontra dak li qed takkużahom bih Daphne jafu jaħdmu ma' klassi diffiċli (liema klassi mhix?) u li jagħmlu dan b'żelu u dedikazzjoni kbira. Nemmen li minflok inżebilgħuhom għandna nuru lilna nfusna grati lejhom.

Dwar Daphne, l-ispiżjar milli jkollu jtik! Minix nistenna li l-veleni li jniġġsu kitbietha jbattu, wara kollox, li ma kienx għal dan, ma tibqax relevanti!

Monday, July 14, 2008

Ħsieb Politiku

Sakemm domt in-Norvegja kelli ħafna diskussjonijiet ma' sieħbi Żagza. L-aktar argumenti li konna qed nitkellmu dwarhom hija il-milja tal-ħsieb politiku f'pajjiżna. Meta titkellem dwar x'ġara mit-tmeninijiet l-hawn donnu li Malta kienet magħmula minn tal-Barrani, ċikkulata Cadbury u t-22 xahar ta' Alfred Sant fil-Gvern biss. Għax Keith Chircop fil-blog tal-Boċċa ikkumenta li dawn l-istejjer m'huma xejn ħlief stejjer tan-nannu tgħidx kif kieluh!

Fl-opinjoni tiegħi trid tara kollox fil-perspettiva ta' żmiena. Fit-tmeninijiet, meta il-Gwerra l-Bierda kienet fl-aqwa tagħha u meta li jkollok kompjuter b'memorja ta' 128k kienet xi ħaġa kbira, Malta kellha mexxej li l-ħsieb politiku tiegħu kienet li nissikkaw iċ-ċintorin. Kienet aktar importanti li jagħti l-artijiet b'xejn lill-dawk li ħa jiżżewġu u edukazzjoni xierqa lill-studenti li ma' felħux iħallssu għal skejjel privati milli jħalli l-liberizzazjoni tas-suq ħieles jiddomina il-politika tal-ġurnata. Dak iż-żmien ma' kontx issib tixtri Cadbury m'għand tal-ħanut (dawk li kienu jeqirdu li ma kontx issibha kienu qed jimpurtawha illegalment xorta waħda) imma dak iż-żmien ukoll, li l-Liceo Vassalli kienet l-għira ta' l-iskejjel.

Mintoff kellu tattika soċjalista li darset lill-ħafna u għalhekk il-Partit Nazzjonalista sawwar il-politika tiegħu fuq prinċipji progressivi. Eddie (immexxi minn wara l-kwinti minn qassis li għadu fix-xena), kien nesa' il-valuri kapitalisti, mexa' lejn iċ-ċentru u qabeż il-fruntiera b'tattika soċjalista taħt tarka demokristjana u baqa' taħt din it-tarka sal-bidu tad-disgħin. Fil-bidu tad-disgħinijiet, il-qarnita kienet għadha brimba, imma ġa bdiet turi għemilha. Il-Partit Laburista, affrontat b'akkużi ta' partit kommunist u bi prattiċi kważi dittatorjali, bidel l-istil u malli vara' l-ideja ta' trijonverat (biex isaħħaħ l-ideja ta' demokrazija) beda miexi fiċ-ċentru. Iżda li timxi fiċ-ċentru hemm il-periklu li l-ħsieb politiku jiddgħajjef. U fil-fatt, l-akbar attakk li kien hemm fuq it-tmexxija ta' Alfred Sant kienet li l-prattiċi politiċi kienu kważi aktar fuq il-lemin minn dak tal-Partit Nazzjonalista. Il-PN, intant, għafas aktar fuq l-ideja tal-Ewropa u l-MLP irribatta bil-LE. Fuq dan għadni ma' nafx jekk l-MLP kellux 100% tort. In-Norveġja xorta mxiet bil-kunċett ta' partnership ma' l-Ewropa.

Mal-falliment tal-elezzjoni tal-Ewropa u tal-Elezzjoni Ġenerali fl-2003, il-Partit Laburista tilef kull sens ta' leadership. Il-Partit Nazzjonalista, wara ħafna manuvrar minn taħt u daqqiet taħt iċ-ċintorin lil Louis Galea u lil John Dalli, eleġa lill-Gonzi. Jidher li mal-wasla ta' Gonzi fil-partit, inbidlet ukoll id-direzzjoni. Dan kien possibbli għax ċertu prattiċi setgħu jinħbew wara paraventu ewropew. U erħejnilha għal għonq it-triq tal-kapitaliżmu. Il-mudell Thatcherjan saret il-prattika tal-Gvern preżenti u Malta tpoġġiet għall-bejgħ fuq l-ebay. Lista ma' tispiċċa qatt ta' ismha tal-Gvern inbiegħu lill-ġganti li għalihom Malta mhi xejn ħlief pedina żgħira fil-logħba Chess mundjali.

Fl-Italja, ix-Xellug għadda minn sitwazzjoni simili ta' Malta bil-konsigwenza li x-Xellug għeb mix-xena politika. Jekk il-Partit Labuista jibqa' fiċ-ċentru, hemm il-possibilta li jiġri l-istess. Fl-opinjoni tiegħi, l-isfida ta' Joseph hija li l-MLP għandha tkun tappella għall-moderati imma titlaq mill-ideoloġija Ċentrista u tersaq aktar lejn policies aktar progressivi bl-egħruq tagħhom f'politika soċjali.

Friday, July 4, 2008

Iz-Zalza u l-Ħut


Kawża u effett. Qabża kbira fil-ħsieb politiku f'dawn l-aħħar snin kienet waħda ta' ħsieb aktar fit-tul speċjalment fil-qasam ta' l-ambjent u s-sostenibiltà - kull azzjoni hija l-kawza ta' effetti, u l-effetti jikkawzaw effetti ohra. Katina twila ta' ħoloq li waħda twassal għal li jmiss. Sas-snin sittin, sebgħin u tmenin, politika ħadra kienet l-għan aħħari tagħha nnifisha. Niehdu ħsieb ta' l-ambjent għax dinja waħda għandna, għax huwa r-responsabilità tagħna li ma nistgħux naħarbuha, għax dak hu li se jirtu wliedna u ulied uliedna. Imbagħad waslu Thatcher u Reagan li rabtu prezz ma' kull azzjoni. Is-sistema tas-saħħa stajt ittejjibha billi tonfoq anqas għal kull persuna li ddewwi, u mhux billi ddewwi aktar, jew aħjar. U hemm l-accountants ta' l-istat bdew jistaqsu domandi dwar kull nefqa ambjentali. Għaliex qed tipprotegi din iż-żona mill-iżvilupp, jekk l-ekonomija titjieb kieku kellna nħallu bini jitla hemm? Għaliex tillimitha il-qies ta' tal-magni ta' karozzi privati jekk nistgħu nintaxxawhom u ndaħħlu aktar flus?

Din wasslet għal reviżjoni tat-twemmin ambjentali li beda jiffoka aktar u aktar fuq sostenibilità, u fuq il-ktajjen ta' effett. Ippermetti karozzi privati b'magni bla razan u tkompli tniġġeż l-arja li twassal għal aktar mard fil-popolazzjoni, f'nefqa akbar fuq is-saħħa. Iz-zalza tiġik għola mill-ħut.

It-tarzna ilha tiġi diskussha daqs, jekk mhux aktar, mill-ambjent - is-sussidji, ir-razzjonalizzazzjoni, il-privatizzazjoni. Argument komuni li ntuża kemm il-darba huwa dak li Malta ma tiflaħx tkompli tissussidja ix-xogħol tat-tarznari, ħaddiema f'ażjenda bla futur. It-tarzna hija ażjenda li m'għandiex rwol soċjali. Argumenti li jagħmlu sens, u naqbel magħhom. Bħal ma naqbel ma' l-argument li l-gvern jista jdaħħal aktar flus jekk iħalli żvilupp bla razan u jintaxxah. Iżda nippreferi nkompli nieżel il-katina ħolqa jew tnejn aktar l-isfel. Jekk numru sostanzjali ta' ħaddiema jitilfu xogħolhom, jiżdied in-numru ta' nies qegħda. Nies ta' ċert' eta, u li għandhom biss snajja li qed jispiċċa l-bzonn tagħhom, mhux faċli jsibu xogħol ġdid. Nies qegħda jwasslu għal aktar infieq fuq nies jirreġistraw, aktar nies b'wisq ħin f'idejhom, u mhux bizzejjed flus f'buthom, aktar problemi soċjali, problemi psikoloġiċi, forsi aktar reati kriminali. Ma nafx. Nippreferi nħallas it-taxxi ħa nissussidjaw it-Tarzna sa ma bilmod tiġi phased out, u ma jifdalx ħaddiema jiddependu fuq il-paga ta' hemm.

Imma forsi hemm min jemmen li t-taxxi jintużaw aħjar għal skopijiet aktar soċjali, bħal forsi li nirranġaw it-toroq.

Thursday, July 3, 2008

Minn Norveġja Ras

Din il-ġimgħa, lil dak l-għajjien taċ-Cefai għidtlu mur strieħ ftit u l-artiklu ħallieh f'idi. U peress li dak għajjien minnu, ftit ftit ħa nispicca neħodlu postu jien. Mhux għax għandi wisq ħin. Wisq anqas dawn il-ġranet li f'habta u sabta sibt ruħi nippakja ħa nitlaq għal frisk. Ħeqq, kif tista tghid le meta joffrulek ġita għal ftit frisk? Issa li fuq il-blata, is-sħana bdiet tgħamel tagħha, hekk kif gie ir-Rasu u s-sinjura tiegħu u stiednuni nitla nqatta erbat' ijiem magħhom in-Norveġja, rajthom anġli. Għax b'dis-sħana, demmi kien diġa beda ibaqbaq u jekk jibda ibaqbaq, dejjem ħazin nispicca.

Issa li l-erkondixin nista ninsieh, għax ma naffordjaħx, l-arja friska ta' xi pajjiż nordiku biss saret tikkalmani. (Ħalliha li xorta t-taxxi kelli nħallas it-taxxi fuq it-tluq...imma msomma.) Biss xorta b'dan il-qaħbeċ ta' internet nibqa nkun naf x'inhu jiġri u in-nies tal-blata jidhru li jieħdu gost ibaqbuni għalxejn. Il-bieraħ beda jinstema il-każ tal-mistra u isem seħibna JPO (ovvjament) beda jissemma. Il-kummenti kollha kontrieh li għadni kemm qrajt fuq it-tajms inkwetawni ftit. Il-povru proxxmu, wara li ġie użat bħala vittma, martri u tarka waqt l-elezzjoni li għaddiet issa jidher li ħadd mhu lest joħroġ ftit għonqu ghalih. Issa li beda jgħereq ħadd ma jidher lest li jitfalu daqsxejn ta ħabel jew xi salvawomo. Fejn huma dawk li poġġewh fuq quddiem tal-kameras waqt li kien qed jibki? Fejn huma dawk li irranġawlu għal presskard? Fejn huma dawk li tant iddefendewh u issa kollha ħasslu idhom minnu. Pilatu, Alla jaħfirlu, kien aktar raġel, dak ħasel idu mill-ewwel. Dak ma stenniex li l-ewwel jilħaq imbagħad qalilhom salbuh. Le, dak mill-bidu kien wera bic-car li ma l-affari ma riedx ikollu x'jaqsam. Kien ġifa iva, imma għall-anqas kien raġel. Imma fuq il-blata le, in-nies nużawhom, imbagħad narmuhom; u dal-povru JPO hekk qed jiġrilu, l-ewwel intuża, issa kullħadd qed jaħsel idu u erba t'ijiem oħra jarmuh. Mhux sew eh, l-affarijiet mhux hekk.......Iva naf li JPO fattarha, imma x'tipretendi minn bniedem li jgħamel dawk il-jobs kollha. Bejn il-ħin li jqatta bħala dentist, politiku, ġurnalist, ambjentalist u bidwi, ma tantx fadallu ċans biex jirraġuna. Kieku jirraġuna ilu li parpar minn hemm.

Imma in-nies tal-blata jibqgħu jinkwetawni....qiskom qatt ma tridu titgħallmu. X'qed tippretendu? Li d-dawl itihulkom b'xejn? Mela l-Gonz bħal kreatur? Dak b'xejn itihulkom. Allura, issa tgħallmu għorqdu kmieni, qumu kmieni, inħasslu bil-kiesaħ, imxu ftit aktar u ixtru imrewħa, id-demokrazija dak li titlob. Intom fattartuha issa gawduha. X'tipretendu, li s-serċarġ kienet ħa tibqa 50 fil-mija biss? Mhux hekk gajs, dak riklam ta qabel l-elezzjoni kien. Issa li għaddiet, nini nini. Issa ħallas. L-unika speranza li għandkom hi dik li jkollna elezzjoni oħra fil-qrib. Min jaf forsi JPO tmissu l-kuxjenza u jgħati palata.

Wednesday, July 2, 2008

Massive rise in electricity bill – Dr. Sant’s fault!

PN minions have instigated a new tradition in our Country, namely ‘blame it on Dr. Sant’; and this time round I have to admit they are spot on in their claims, and on two grounds!

Firstly PN’s strategy in contrast with MLP’s, is to first put a rumour around the country of what is to come, give time for the people to let it off between themselves, then legislate something that is slightly less than what rumours were saying. Thus PN gets to look as a benevolent leader. Smart ain’t it?!! On the other hand the MLP are victims of their own beliefs in honesty.

It was Dr. Sant who first hammered on us a raise to our electricity bill, while PN governments rode on his wave.

Dr. Sant failed to keep one of his major promises that were on top of his agenda. Dr. Sant never implemented the ‘accountability’ policy.

Indeed if Dr. Sant had legislated this agenda of his, many PN officials would now be paying for our bills. It was the MISTAKE OF THE CENTURY to stop our hedging agreement on oil with Libya. Every major company and government has hedging agreements, but the PN were smarter. Remember what they told us: that this change in policy was to take advantage of the fluctuation in oil prices. Since when did oil prices fluctuate on the downside? Even a schoolboy studying elementary economics knows that the prices of oil, gold, silver and copper never go down!

Therefore it is Dr. Sant’s fault that we are suffering under the PN regime. First he was too honest in his outright raise of the prices of electricity and in doing so paved the road for the PN’s arrogance. Secondly having not implemented the ‘accountability’ policy we have nobody to take to court for mis-managing our country.PS: Dear Dr. (green wannabe, but only taxes) Gonzi, where are my 'energy savers' please?

Tuesday, July 1, 2008

The University's Mission

By Adrian Muscat

In the late eighties the university embarked on a re-structuring exercise that was to transform the University from a decaying teaching school to a proper university, an institution that will find its true meaning in providing human resources to develop and extend the local economy as well as to foster innovative ideas that mitigate our economic and social problems. This exercise consisted mainly of upgrading the academic staff qualifications to those expected at a University, investing in new academic staff as well as physical entities that were necessary to address the increase in the number of students that is considered necessary for our country’s much wanted progress.

During the first decade of this re-structuring phase a good number of young highly talented individuals who had jobs in industry joined the university as academics. These individuals were then very much aware that our country has to face formidable European and world-wide competition and joined the university precisely to contribute in transforming Malta’s industries to higher value added operations. We were offered support for further studies, which we got. Yet the business parks to foster spin-offs and research and timely merit-based promotions are still to be experienced. Furthermore, one cannot omit the inadequacies of the administration which until recently was never geared up to support the ‘bidu gdid’ for the university.

Unfortunately the following decade had to be a period of disillusionment and frustration. During this period some of us left for overseas jobs, others found part-time jobs in industry to make up for the short comings in our working conditions and others organized evening courses in various areas. The latter two are in fact a contribution to society, but the development of a critical mass in R&D, business parks and other ideas were left on the slow back burner. Nonetheless some of us persisted in this ideal, did get funding from the EU and other sources, including overseas private companies, did manage to publish, and the number of local PhD students did increase. All this against many obstacles, most of them unreasonable and unnecessary. Complimenting these initiatives we had companies visiting the university interested in setting up shop here, offering true ‘high tech’ jobs. Most were satisfied with the quality of the output, maybe not with the quantity. A handful did invest here, the others did not find enough graduates. Some who did set up eventually were forced to close down due to dwindling human resources, because the initial growth was not sustained. Similarly over the years we had other entities set up…MCST...EuroMediti…etc. In a way these kept the interest going…but the quantum leap is still yet to come.

So what is the reason that the original university re-structuring exercise was slowed down or not completed? Is Maltese society really committed to science and engineering? Why is it that in this country we do not make an effort to retain talent? We have a right to know whether the government is interested in higher value adding jobs or not. We should know whether the government sees university education as necessary or not in our economy. Policy makers should be clear and unambiguous on this issue. We are now in the EU, and many young talented individuals are seeking greener pastures overseas. Now our country is feeling the pinch. The problems we have in what we call our ‘Hi-tech’ industries are not simply the result of bad luck. Good luck helps for a year or two. For longer term and sustained benefits we need a strategic leap in our ‘Hi-tech’. We need higher level skills and we have to stop precious talent moving into operational management simply for a pay rise. Time is not on our side. Our society has to invest now.